Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Lọc theo các tiêu chí:
Tìm kiếm toàn văn:
Số, ký hiệuNgày ban hànhTrích yếuTài liệu
2409/QĐ-UBND 31/07/2014 Giao đt cho UBND xã Thăng Long đ s dng vào mc đích xây dng Nhà văn hóa thôn Tân Vinh, xã Thăng Long, huyn Nông Cng d2409.pdf
6820/UBND-THKH 31/07/2014 Chưa chp thun ch trương, đa đim thc hin d án đu tư xây dng Cm công nghip sn xut chế biến tre lung và lâm sn ti xã Quang Trung, huyn Ngc Lc c6820.PDF
6815/UBND-VX 31/07/2014 Thành lp Ban ch đo Đi mi giáo dc và đào to tnh Thanh Hóa c6815.pdf
6812/UBND-NC 31/07/2014 Trin khai thc hin Công văn s 5575/VPCP-TCCV ngày 24/7/2014 ca Văn phòng Chính ph v công tác kim soát th tc hành chính c6812.PDF
6810/UBND-NN 31/07/2014 Giao hưng dn lp Kế hoch ng phó s c tràn du Công ty TNHH Lc hóa du Nghi Sơn c6810.pdf
6809/UBND-THKH 31/07/2014 Giao tham mưu gii quyết đ ngh thay đi thành viên Ban ch đo, Ban Qun lý d án "Cnh tranh ngành chăn nuôi và An toàn thc phm" tnh (vn vay WB) c6809.pdf
6808/UBND-THKH 31/07/2014 Giao tham mưu đ ngh chp thun làm ch đu tư mt phn d án Khu đô th Đông Nam thành ph Thanh Hóa c6808.pdf
6806/UBND-THKH 31/07/2014 Ch trương lp Báo cáo đánh giá tác đng môi trưng cho hng mc xây dng công trình thy - D án Liên hp lc hóa du Nghi Sơn ca T hp nhà thu JGCS c6806.pdf
6805/UBND-THKH 31/07/2014 Gia hn thi gian hoàn thành h sơ, th tc cho d án Trung tâm thương mi dch v tng hp Du lch - Nhà hàng - Khách sn ti huyn Hà Trung ca Doanh nghip tư nhân Xây dng Mai Quân c6805.pdf
6803/UBND-DTMN 31/07/2014 Giao góp ý vào d tho Thông tư liên tch hưng dn chc năng, nhim v, quyn hn và cơ cu t chc ca cơ quan chuyên môn v công tác dân tc, thuc UBND cp tnh, cp huyn c6803.pdf
6802/UBND-VX 31/07/2014 Chuyn đi lp đào to ngh cho lao đng nông thôn huyn Lang Chánh theo Quyết đnh s 1956/QĐ-TTg ca Th tưng Chính ph c6802.pdf
6799/UBND-NC 31/07/2014 Trin khai thc hin Ch th s 17/CT-TTg ngày 20/6/2014 ca Th tưng Chính ph v mt s bin pháp chn chnh tình trng lm dng yêu cu np bn sao có chng thc đi vi giy t, văn bn khi thc hin th tc hành chính c6799.pdf
6797/UBND-CN 31/07/2014 Hoàn chnh d tho ban hành quy đnh phân công, phân cp và trách nhim v qun lý, vn hành khai thác cu trên đưng giao thông nông thôn trên đa bàn tnh c6797.pdf
6796/UBND-CN 31/07/2014 Thc hin Quyết đnh s 1486/QĐ-TCBĐVN ca Tng Cc đưng b Vit Nam v thanh tra vic chp hành quy đnh ca pháp lut v kích thưc gii hn thùng ch hàng ô tô ti t đ và các bin pháp ngăn chn ô tô ch quá ti tham gia thi công các d án công trình giao thông đưng b c6796.pdf
6795/UBND-CN 31/07/2014 Điu chnh hưng tuyến đưng d án ci to, nâng cp tuyến đưng giao thông vào nhà máy Ferecrom Vit Nam, huyn Triu Sơn c6795.pdf
6793/UBND-CN 31/07/2014 Phương án giao đt thc hin d án Trung tâm đào to cán b ngành tài chính tnh và điu chnh ch gii đưng đ đưng Tây Sơn, th xã Sm Sơn c6793.pdf
6791/UBND-CN 31/07/2014 Gia hn thi gian báo cáo theo yêu cu ti Công văn s 6076/UBND-CN ngày 14/7/2014 ca UBND tnh c6791.pdf
6786/UBND-VX 30/07/2014 Xem xét, gii quyết đ ngh ca Hi Ch thp đ tnh v cng c t chc và đi mi ni dung, phương thc hot đng ca Hi Ch thp đ cp tnh, huyn và cơ s c6786.pdf
6777/UBND-THKH 30/07/2014 Giao tham mưu khen thưng cho các mô hình, cá nhân đin hình góp phn làm tt công tác tái hoà nhp cng đng c6777.pdf
6775/UBND-THKH 30/07/2014 Tham mưu đ ngh ca Chi cc kim lâm v vic đ ngh b sung thành viên Ban ch đo 389 tnh c6775.pdf

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH THANH HÓA

Cơ quan thường trực: Văn phòng UBND tỉnh Thanh Hóa. Tổng biên tập: Chánh Văn phòng

Địa chỉ: 35 Đại lộ Lê Lợi, phường Lam Sơn, thành phố Thanh Hóa. Điện thoại: 037 3852 246; Fax: 037 3851 255; Email: webadmin@thanhhoa.gov.vn

 

Đăng nhập