Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Lọc theo các tiêu chí:
Tìm kiếm toàn văn:
Số, ký hiệuNgày ban hànhTrích yếuTài liệu
46/TB-UBND 23/04/2014 Thông báo kết lun ca Phó Ch tch Thưng trc UBND tnh Nguyn Đc Quyn ti cuc hp nghe báo cáo tình hình nhân dân ngăn cn hot đng ca Trang tri Yên Lâm, xã Yên Tâm, huyn Yên Đnh do ô nhim môi trưng tb46.PDF
42/KH-UBND 23/04/2014 Kế hoch t chc hi ngh trin khai Hiến pháp nưc Cng hòa xã hi ch nghĩa Vit Nam kh42.pdf
147/GP-UBND 23/04/2014 Cho phép Trung tâm đào to Sm Sơn thuc Ngân hàng phát trin Vit Nam đưc x nưc thi vào ngun nưc gp147.pdf
146/GP-UBND 23/04/2014 Cho phép Công ty TNHH mt thành viên Vôi Vit Nam đưc khai thác đá vôi làm vt liu xây dng thông thưng và tn thu đá sn xut vôi công nghip, bt nh ti phưng Đông Sơn, th xã Bm Sơn gp146.pdf
145/GP-UBND 23/04/2014 Cho phép Công ty TNHH Dch v thương mi Lâm Tun đưc khai thác cát làm vt liu xây dng thông thưng ti m cát s 28 thuc các xã huyn Th Xuân gp145.pdf
3147/UBND-VX 23/04/2014 T chc Hi tho khoa hc v danh nhân Nguyn Chích c3147.PDF
3146/UBND-VX 23/04/2014 H tr kinh phí chng xung cp Di tích lch s Đình và Bia ký làng Bi Kiu, xã Trung Chính, huyn Nông Cng c3146.PDF
3145/UBND-VX 23/04/2014 Chun b cơ s vt cht t chc Đi hi Th dc th thao tnh Thanh Hóa ln th VII năm 2014 c3145.PDF
3144/UBND-NN 23/04/2014 Không chp thun đa đim cho Công ty TNHH Tám Tiến thc hin D án khôi phc môi trưng trng cây xanh ti núi Qung Np và núi Sn, phưng An Hoch, thành ph Thanh Hóa c3144.pdf
3143/UBND-NN 23/04/2014 Lp danh mc các d án đu tư có s dng đt trng lúa, đt rng phòng h, đt rng đc dng c3143.pdf
3142/UBND-NN 23/04/2014 Giao tham mưu vic Trung tâm Điu dưng ngành than - Tng Công ty Công nghip m Vit Bc đ ngh thông qua phương án s dng đt ca Trung tâm trên đa bàn tnh Thanh Hóa c3142.pdf
3141/UBND-NN 23/04/2014 Gia hn thi gian cho Công ty CP nưc mm Thanh Hương lp h sơ s dng đt ti xã Hi Châu, huyn Tĩnh Gia c3141.pdf
3140/UBND-NN 23/04/2014 Yêu cu thc hin theo đúng quy đnh v trình t, th tc chp thun ch trương, đa đim thc hin d án đu tư c3140.pdf
3139/UBND-NN 23/04/2014 Giao hưng dn gii quyết vưng mc trong cp Giy chng nhn quyn s dng đt cho các h dân có đt dc QL47 c3139.pdf
3137/UBND-NN 23/04/2014 Cho Công ty TNHH Tân Thành I thuê đt Xí nghip đá Qung Np c3137.pdf
3138/UBND-NN 23/04/2014 Tăng thi gian cho Công ty CP Xut nhp khu Thanh Hóa thuê đt ti khu đt s 02 Phan Chu Trinh, đưng Đin Biên, thành ph Thanh Hóa c3138.pdf
3136/UBND-NN 23/04/2014 Giao trin khai thc hin Thông tư s 08/2014/TT-BNNPTNT ngày 20/3/2014 ca B Nông nghip và Phát trin nông thôn c3136.pdf
3134/UBND-NN 23/04/2014 Giao hoàn thin Đ án "Xây dng huyn Yên Đnh đt chun nông thôn mi đến năm 2015" c3134.pdf
3131/UBND-CN 23/04/2014 Tăng cưng thc hin các gii pháp siết cht kim soát ti trng phương tin vn ti đưng b trên đa bàn c3131.pdf
3130/UBND-THKH 23/04/2014 Giao tham mưu đ ngh chp thun ch trương, đa đim thc hin các d án đu tư trên đa bàn tnh Thanh Hóa ca Công ty CP Tp đoàn FLC c3130.pdf

Đăng nhập