Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Lọc theo các tiêu chí:
Tìm kiếm toàn văn:
Số, ký hiệuNgày ban hànhTrích yếuTài liệu
6418/UBND-VX 22/07/2014 Trin khai các bin pháp phòng chng bnh viêm não do vi rút c6418.pdf
6416/UBND-VX 22/07/2014 Tham mưu gii quyết đ ngh ca Hip hi Thiết b Giáo dc Vit Nam ti Công văn s 30-14/CV-HHTB ngày 30/6/2014 v vic phi hp và trin khai mô hình sân chơi cng đng đa phương c6416.pdf
6417/UBND-VX 22/07/2014 Gii quyết đ ngh ca Chi nhánh Công ty C phn Cơ đin và Xây dng ti Thanh Hóa v vic phê duyt quyết toán công trình Làng THPT huyn Mưng Lát c6417.pdf
6412/UBND-THKH 22/07/2014 Giao tham mưu đ ngh chp thun ch trương, đa đim thc hin d án đu tư xây dng ch trung tâm xã Vĩnh Hùng, huyn Vĩnh Lc c6412.pdf
6411/UBND-NN 22/07/2014 V trí lp và đu tư d án sưu tp, nhân ging, gii thiu cây quý, hiếm ti Khu di tích lch s văn hoá Hàm Rng c6411.pdf
6408/UBND-NN 22/07/2014 S dng đt nuôi trng thu sn ca các doanh nghip ti xã Qung Lưu, huyn Qung Xương c6408.pdf
6407/UBND-NN 22/07/2014 Không chp thun đ ngh ca Công ty TNHH Lam Sơn - Sao Vàng v vic đo đc lp bn đ đa chính đi vi din tích đt công ty đang s dng c6407.pdf
6406/UBND-NN 22/07/2014 Không chp thun đa đim thc hin d án đu tư xây dng mi Trm Y tế xã ca UBND xã Thiu Hp c6406.pdf
6405/UBND-NN 22/07/2014 Chp thun cho Công ty C phn Phưc An tr đt và Công ty TNHH Giày Aresa Vit Nam lp h sơ s dng đt thc hin d án đu tư Nhà máy sn xut giày, dép xut khu ti xã Qung Phong, huyn Qung Xương c6405.pdf
6404/UBND-NN 22/07/2014 Chp thun ch trương, đa đim thc hin d án đu tư xây dng Nhà văn hóa khu ph 1 ca UBND th trn Bến Sung, huyn Như Thanh c6404.pdf
6403/UBND-NN 22/07/2014 Chp thun đa đim cho UBND xã Qung Văn, huyn Qung Xương thc hin d án đu tư xây dng Nhà văn hóa xã c6403.pdf
6402/UBND-KTTC 22/07/2014 Giao tham mưu ch trương, đa đim đu tư xây dng Ca hàng xăng du, gas ti th trn Yên Đnh, huyn Yên Đnh (đưng đi cu Hoành mi) ca Tng Công ty Đu tư Xây dng và Thương mi Trưng Xuân - Công ty C phn c6402.pdf
6401/UBND-KTTC 22/07/2014 Giao tham mưu chp thun ch trương, đa đim đu tư xây dng Ca hàng xăng du ti phưng Qung Hưng, phưng Đông Hi và xã Đông Tân, thành ph Thanh Hoá ca Tng Công ty Đu tư Xây dng và Thương mi Anh Phát - Công ty C phn c6401.pdf
6398/UBND-THKH 22/07/2014 Ch trương đu tư xây dng công s các xã Tam Chung, Mưng Lý, th trn Mưng Lát và tr s làm vic khi đoàn th huyn Mưng Lát c6398.pdf
6397/UBND-CN 22/07/2014 Ch trương lp quy hoch chung xây dng đô th Yên Tâm, huyn Yên Đnh c6397.pdf
6396/UBND-CN 22/07/2014 Ch trương cho Công ty C phn Loan Dương lp h sơ xin cp Giy phép khai thác m đá vôi làm vt liu xây dng thông thưng ti xã Hà Tân, huyn Hà Trung c6396.pdf
6395/UBND-CN 22/07/2014 Công ty C phn Thy đin Hoàng Anh Thanh Hóa đ ngh to điu kin tháo g khó khăn, gii quyết các th tc h sơ xin cp Giy phép khai thác m đá vôi ti xã Thiết Kế, huyn Bá Thưc c6395.pdf
6394/UBND-CN 22/07/2014 Thc hin đu tư xây dng theo mu thiết kế các công trình Tr s xã, Trm y tế, Hi trưng văn hóa đa năng trên đa bàn tnh ti Quyết đnh s 1901/QĐ-UBND ngày 19/6/2014 ca Ch tch UBND tnh c6394.pdf
6393/UBND-KTTC 22/07/2014 Nghiên cu, tham gia ý kiến vào d tho Thông tư sa đi, b sung mt s điu ca Thông tư s 122/2013/TT-BTC ngày 28/8/2013 ca B Tài chính c6393.pdf
6389/UBND-KTTC 22/07/2014 Giao tham mưu chp thun ch trương, đa đim xây dng ca hàng xăng du ti xã Cm Tân, huyn Cm Thu và xã Thiu Vn, huyn Thiu Hóa ca Công ty TNHH Chế biến lâm sn xut khu Hoàng Anh và Doanh nghip tư nhân xăng du Hưng Hà c6389.pdf

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH THANH HÓA

Cơ quan thường trực: Văn phòng UBND tỉnh Thanh Hóa. Tổng biên tập: Chánh Văn phòng

Địa chỉ: 35 Đại lộ Lê Lợi, phường Lam Sơn, thành phố Thanh Hóa. Điện thoại: 037 3852 246; Fax: 037 3851 255; Email: webadmin@thanhhoa.gov.vn

 

Đăng nhập