Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Lọc theo các tiêu chí:
Tìm kiếm toàn văn:
Số, ký hiệuNgày ban hànhTrích yếuTài liệu
40/KH-UBND 18/04/2014 Kế hoch trin khai thc hin "Ngày sách Vit Nam" trên đa bàn tnh Thanh Hóa năm 2014 kh40.pdf
3017/UBND-THKH 18/04/2014 Phi hp t chc điu tra xã hi hc phc v xác đnh Ch s ci cách hành chính năm 2013 c3017.pdfc3017.pdf
3013/UBND-VX 18/04/2014 Xây dng Đ án h tr cho ngưi lao đng nông thôn, ngưi hết tui lao đng, ngưi ni tr, ngưi khuyết tt đưc hc tp sut đi c3013.pdf
3007/UBND-DTMN 18/04/2014 Phân b trí thc tr tham gia Đ án phát trin nông thôn, min núi giai đon 2013 - 2020 c3007.pdf
3003/UBND-DTMN 18/04/2014 Điu chnh s lưng go xut h tr hc sinh hc theo Quyết đnh 36/QĐ-TTg c3003.pdf
3006/UBND-DTMN 18/04/2014 Thm đnh Quyết đnh phê duyt Đ án xây dng mô hình "Phòng và tr liu ri nhiu tâm trí giai đon 2013 - 2015 trên đa bàn tnh Thanh Hóa" c3006.pdf
3002/UBND-THKH 18/04/2014 Đng ý cho Công ty Đu tư phát trin Tư Hùng tr li đt và Công ty CP Bt cá Thanh Hoa lp h sơ xin thuê đt ti xã Hi Thanh, huyn Tĩnh Gia c3002.pdf
2999/UBND-KTTC 18/04/2014 Ch trương UBND xã Hi Yến, huyn Tĩnh Gia đưc mua sm trang thiết b làm vic và bàn ghế cho hc sinh t ngun tin s dng đt tái đnh cư điu tiết cho ngân sách xã c2999.pdf
2998/UBND-TD 18/04/2014 Gii quyết đơn ca ông Lê Vit Quang, hin đang công tác ti S Lao đng, Thương binh và Xã hi c2998.pdf
2997/UBND-TD 18/04/2014 Tr li đơn ca ông Nguyn S Nhân, đưng Lý Nhân Tông, phưng Đông Th, thành ph Thanh Hóa c2997.pdf
2993/UBND-THKH 18/04/2014 Chp thun ch trương, đa đim thc hin D án xây dng Khu thương mi hn hp ti Khu đô th Nam thành ph Thanh Hóa c2993.pdf
2990/UBND-NN 18/04/2014 Ch trương cho điu chnh Tiu d án cp nưc sch cho 07 huyn Hu Lc thuc Chương trình nưc sch và v sinh nông thôn da trên kết qu ti 8 tnh đng bng sông Hng, vn vay WB c2990.pdf
2989/UBND-CN 18/04/2014 H tr kinh phí sa cha nâng cp tuyến đưng t QL127 đi xã Cm Sơn ni đưng H Chí Minh qua huyn Cm Thy c2989.pdf
2988/UBND-KTTC 18/04/2014 Gii quyết mt s ni dung vưng mc trong GPMB D án nâng cp, m rng Quc l 1A đon qua huyn Tĩnh Gia c2988.PDF
2986/UBND-THKH 18/04/2014 Tăng cưng ch đo thc hin Ch th s 32/CT-TT ngày 07/12/2012 ca Th tưng Chính ph v vic loi b nhng rào cn và hoàn thin cơ chế, chính sách đ nâng cao hiu qu đu tư c2986.pdf
2985/UBND-KTTC 18/04/2014 X lý tin chm np tin s dng đt ti MBQH s 414, phưng Đông Sơn, thành ph Thanh Hóa c2985.pdf
2984/UBND-KTTC 18/04/2014 Thuê t chc tư vn đc lp thm đnh giá tr đã đu tư cho Di tích Am Tiên, xã Tân Ninh, huyn Triu Sơn c2984.pdf
2982/UBND-CN 18/04/2014 Giao tham mưu v vic Công ty CP Tân Hùng Phát xin điu chnh nâng công sut khai thác ti m đt san lp xã Tùng Lâm và xã Tân Trưng, huyn Tĩnh Gia c2982.pdf
2983/UBND-CN 18/04/2014 Công ty CP 471 đ ngh gii quyết vic chng ln m đá vôi ti xã Tân Trưng, huyn Tĩnh Gia c2983.pdf
2981/UBND-CN 18/04/2014 Giao tham mưu v đ ngh xác đnh li cht lưng, tr lưng mt s m đá vôi ti xã Yên Lâm, huyn Yên Đnh c2981.pdf

Đăng nhập