Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Lọc theo các tiêu chí:
Tìm kiếm toàn văn:
Số, ký hiệuNgày ban hànhTrích yếuTài liệu
7912/UBND-THKH 28/08/2014 Giao tham mưu đ ngh chp thun ch trương và đa đim thc hin d án đu tư Xưng sn xut và chế biến tăm tre và các nguyên liu làm hương đ xut khu ti xã Hong Ngc, huyn Hong Hóa ca Công ty TNHH Vit Nam Fragrances (Hòa Bình) c7912.pdfc7912.pdf
7911/UBND-THKH 28/08/2014 Tham mưu ý kiến ca Ban Thi đua Khen thưng Trung ương v vic tng thưng Huân chương kháng chiến hng Ba cho ông Hoàng Kim Lang, xã Đnh Long, huyn Yên Đnh c7911.pdfc7911.pdf
7910/UBND-THKH 28/08/2014 Giao tham mưu đ ngh chp thun ch trương, đa đim thc hin d án đu tư trng và chế biến dưc liu ti tnh Thanh Hóa ca Công ty TNHH Thương mi và Công ngh Hà Minh c7910.pdfc7910.pdf
7909/UBND-THKH 28/08/2014 Gii quyết đ ngh ca S Xây dng ti Công văn 4427/SXD-QLN ngày 22/8/2014 v vic đ ngh cho chm dt thi gian gii quyết h sơ xin chp thun ch trương, đa đim thc hin d án đu Khu văn phòng, nhà công nhân và dch v thương mi, ăn ung ti thôn Thành Mai, xã Qung Thành ca Công ty C phn Tư vn đu tư và Xây dng Phú Giang c7909.pdfc7909.pdf
7908/UBND-KTTC 28/08/2014 Giao góp ý d tho Chương trình kích cu du lch ni đa c7908.pdfc7908.pdf
7907/UBND-KTTC 28/08/2014 Kho sát đa đim đu tư du lch ti Thanh Hóa ca Công ty C phn Du lch Chao Vietnam c7907.pdfc7907.pdf
7903/UBND-VX 28/08/2014 Thc hin ni dung ch đo ca B Giáo dc và Đào to ti Công văn s 4420/BGDĐT-KHTC ngày 19/8/2014 v báo cáo d toán kinh phí thc hin Ngh đnh s 74/2013/NĐ-CP sa đi, b sung Ngh đnh s 49/2010/NĐ-CP c7903.pdfc7903.pdf
7902/UBND-KTTC 28/08/2014 Giao tham mưu chp thun ch trương, đa đim xây dng ca hàng xăng du, gas ti phưng Nam Ngn, đưng đi l Nam sông Mã, thành ph Thanh Hóa ca Tng Công ty Đu tư xây dng và Thương mi Trưng Xuân - Công ty C phn c7902.pdfc7902.pdf
7894/UBND-CNTT 28/08/2014 Công b thông tin mi gi đu tư trên Cng thông tin đin t ca tnh c7894.pdfc7894.pdf
7893/UBND-NN 28/08/2014 Chp thun ch trương, đa đim đu tư xây dng Tr s Phòng giao dch Ngân hàng Chính sách Xã hi th xã Bm Sơn c7893.pdfc7893.pdf
7891/UBND-CN 28/08/2014 Giao xem xét đ ngh cp phép thăm dò, khai thác đt san lp đá làm vt liu xây dng thông thưng và tn thu đá phiếu sét đen làm ph gia xi măng ti thôn Tam Sơn, xã Tân Trưng, huyn Tĩnh Gia ca Công ty C phn Xây dng thương mi tng hp Nghi Sơn c7891.pdfc7891.pdf
7890/UBND-CN 28/08/2014 Điu chnh quy hoch chi tiết t l 1/500 d án khu nhà thương mi s 34 Ngô T, phưng Lam Sơn, thành ph Thanh Hóa c7890.pdfc7890.pdf
7889/UBND-CN 28/08/2014 Quy hoch chi tiết xây dng t l 1/500 khu trung tâm hành chính mi thành ph Thanh Hóa c7889.pdfc7889.pdf
7888/UBND-KTTC 28/08/2014 Điu chnh chi phí qun lý, vn hành tr s hp khi các đơn v s nghip tnh c7888.pdfc7888.pdf
7886/UBND-THKH 28/08/2014 Giao tham mưu gii quyết đ ngh chuyn giao s kết dư vn lưu đng Qu v sinh quay vòng cho Liên Hip ph n tnh c7886.pdfc7886.pdf
7884/UBND-THKH 28/08/2014 Giao tham mưu đ ngh chp thun ch trương, đa đim thc hin d án đu tư xây dng Nhà văn hóa thôn D Qun 2, xã Xuân Lâm, huyn Tĩnh Gia c7884.pdfc7884.pdf
7883/UBND-THKH 28/08/2014 Giao tham mưu đ ngh chp thun ch trương, đa đim thc hin d án đu tư xây dng Nhà bia tưng nim các Anh hùng lit s xã Hi Vân, huyn Như Thanh c7883.pdfc7883.pdf
7881/UBND-THKH 28/08/2014 Nghiêm túc kim đim vic báo cáo tình hình thc hin các d án đu tư t vn ngân sách nhà nưc, trái phiếu Chính ph và vn ODA c7881.pdfc7881.pdf
7880/UBND-THKH 28/08/2014 Đy nhanh tiến đ thc hin các d án s dng vn Ngân sách nhà nưc, vn trái phiếu Chính ph, vn ODA c7880.pdfc7880.pdf
7879/UBND-THKH 28/08/2014 Tham mưu vic b sung kế hoch đu giá quyn s dng đt năm 2014 c7879.pdfc7879.pdf

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH THANH HÓA

Cơ quan thường trực: Văn phòng UBND tỉnh Thanh Hóa. Tổng biên tập: Chánh Văn phòng

Địa chỉ: 35 Đại lộ Lê Lợi, phường Lam Sơn, thành phố Thanh Hóa. Điện thoại: 037 3852 246; Fax: 037 3851 255; Email: webadmin@thanhhoa.gov.vn

 

Đăng nhập